Ochrana osobných údajov

  1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly v takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami.
  3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa atď.
  4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky a  môžu byť poskytnuté spoločnosti /ABC Data s.r.o., so sídlom Palisády 33, 811 06 Bratislava, eD system Slovakia, s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava, AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o., so sídlom Panónska 42, 851 01 Bratislava,  Asbis SK, so sídlom Tuhovská 33, 831 06 Bratislava , AT Computer, s.r. o., so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, FAST PLUS, spol. s r. o., so sídlom Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava, PLAY Electronics, s. r. o., so sídlom Kragujevská 19, 010 01 Žilina, AB-COM s.r.o., so sídlom M. Rázusa 4795/34, 955 01 Topoľčany, SORTEC EUROPE, s. r. o., so sídlom Iľjušinova 2, 85101 Bratislava za účelom riadneho vybavenia objednávky, nakoľko tieto spoločnosti pre našu spoločnosť prevádzkujú externe sklady.
  5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.
  6. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.